Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
277 ДГС Харманли Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка - ДГС Харманли 23.09.2015
251 ДГС Харманли Договаряне без обявление с посредничеството на борсов посредник с предмет: Доставка на горива за нуждите на ТП ДГС Харманли 20.08.2015
245 ДГС Харманли Създаване на широколистна горска култура от дървесен вид цер: почистване и подготовка на площта за залесяване, засаждане на фиданките и ограждане на залесената площ съгласно Глава Пета от ЗОП ДГС ХАРМАНЛИ 18.08.2015
124 ДГС Харманли Информация по чл.22б ДГС Харманли 20.04.2015
м. Май.pdf /28.06.2016/
м.юни 2016.pdf /21.07.2016/
м.юли 2016.pdf /24.08.2016/
109 ДГС Харманли Информация по чл.44 ал.10 ДГС ХАРМАНЛИ 30.03.2015
39 ДГС Харманли "Създаване на широколистна горска култура от дървесен вид цер: почистване и подготовка на площта за залесяване, засаждане на фиданки и ограждане на залесената площ"-ДГС Харманли 12.12.201419 ДГС Харманли ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮИДП ДП ТП ДГС ГР. ХАРМАНЛИ, ПРЕДВИДЕНИ В НАРЕДБА №3/28.02.1987г. НА РАБОТНИЦИТЕ» 28.11.2014