Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6316 ДГС Гурково 19.10.2022 Публично състезание 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво” Виж пълна информация
6315 ДГС Кипилово 07.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
247 куб.м. 157 куб.м. 5 куб.м. 855 куб.м. 861 куб.м. 26 куб.м. 2150 куб.м.
бб, здгл, см, чб, бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здб, мждр, яв, ак, здб, кл, кгбр, шсбрз, врб, лп
232 Процедури за добив на дървесина 86,898.00 лв. без ДДС
Предмет: Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 232 включен в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово" Виж пълна информация
6314 ДГС Стара река 01.08.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.
бк, гбр, трп, чрш, кгбр, здгл, здб, бб, см, чб, мждр, яв, ак, кл, шс, брз
0 Процедури за добив на дървесина 0.00 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
6313 ДГС Свиленград 06.10.2022 2022-9 Лесокултурни мероприятия 240,528.04 лв. без ДДС
Предмет: "Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на дъбови култури" в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Свиленград - Обект 2022-9 Виж пълна информация
6312 ДГС Маджарово 06.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
403 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 1499 куб.м. 70 куб.м. 247 куб.м. 2231 куб.м.
чдб, брз, тп, чб, бб
2209,2210,2211 Процедури за добив на дървесина 69,161.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч извоз и рампиране до временен склад на дървесина по сортименти, добити от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово от Обекти №№ 2209; 2210; 2211; Виж пълна информация
6311 ДГС Средец 20.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
14.15 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14.15 куб.м.
чб
2221-1 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 2,122.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
6310 ДГС Айтос 03.10.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
70 куб.м. 46 куб.м. 5 куб.м. 252 куб.м. 338 куб.м. 118 куб.м. 778 куб.м.
чб,бб,здб,избк,гбр,мжд
2256 Процедури за добив на дървесина 31,706.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2256. Виж пълна информация
6309 ДГС Кипилово 20.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
59 куб.м. 14 куб.м. 2 куб.м. 146 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 384 куб.м.
бб, см, чб, бк, гбр,здб, чрш,брс, бл, трп, яс,
231 Процедури за добив на дървесина 15,562.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 231 Виж пълна информация
6308 ДГС Котел 14.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 307 куб.м. 8 куб.м. 410 куб.м.
бб, см, бк, гбр, трп
29 Процедури за добив на дървесина 19,450.40 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 29 Виж пълна информация
6307 ДГС Котел 13.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1006 куб.м. 0 куб.м. 1006 куб.м.
цр, бл, гбр, кгбр
47 Процедури за добив на дървесина 43,086.98 лв. без ДДС
Предмет: Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 47 Виж пълна информация
6306 ДГС Айтос 30.09.2022 2227 Процедури за добив на дървесина 7,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Отркит конкурс за възлагане на услугите „ товарене,транспортиране,разтоварване“ на добита дървесина, находяща се на временни складове на територията на ТП „ ДГС Айтос“.-за обект 2227 Виж пълна информация
6305 ДГС Карнобат 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 69 куб.м. 193 куб.м. 0 куб.м. 270 куб.м.
шир
12216 Процедури за добив на дървесина 19,040.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 12216 с подотдели 1028 "е", 1067 "о", 1067 "т", 1260 "м" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022 Виж пълна информация
6304 ДГС Карнобат 30.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 2 куб.м. 3 куб.м. 303 куб.м. 202 куб.м. 0 куб.м. 510 куб.м.
игл, шир
2224 Процедури за добив на дървесина 36,690.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко до дома на клиента от Обект № 2224 с подотдели 83 "б" , 83 "в",,, 99 "а", 235 "ч" от ДГТ по реда на НУРВИДГТ - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, ЛСФ 2022 Виж пълна информация
6303 ДГС Средец 28.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 1162 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м.
бл, цр, кгбр
2224 Процедури за добив на дървесина 56,620.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
6302 ДГС Ивайловград 27.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м.
бл;здб;
2236 Процедури за добив на дървесина 8,480.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности - сеч, разкройване на сортименти, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на дървесина от Обекти с № 2236, в ДГТ от териториалният обхват на ТП "ТГС-Ивайловград Виж пълна информация
6301 ДГС Гурково 26.09.2022 Събиране на оферти с обява 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца Виж пълна информация
6300 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 182 куб.м.
цр,бл,кгбр
2255 Процедури за добив на дървесина 6,224.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2255. Виж пълна информация
6299 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 11 куб.м. 17 куб.м. 177 куб.м. 223 куб.м. 34 куб.м. 452 куб.м.
цр,бл
2254 Процедури за добив на дървесина 15,544.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2254. Виж пълна информация
6298 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 201 куб.м. 272 куб.м. 0 куб.м. 490 куб.м.
бб,гбр,избк,цр,пкл
2253 Процедури за добив на дървесина 19,685.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2253. Виж пълна информация
6297 ДГС Айтос 26.09.2022
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м. 0 куб.м. 3335 куб.м.
ак
2252 Процедури за добив на дървесина 113,390.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2252. Виж пълна информация