Обща информация

Държавно горско стопанство Харманли обхваща обща площ от 91 500 ха на общините Харманли ( 69 200ха) и Симеоновград ( 22 300ха). Седалището на стопанството е в град Харманли.
Държавните горски територии са 7 500ха и са разпределени по общини, както следва:
• Харманли – 6 000ха;
• Симеоновград – 1 500ха;
Останалите 84 000ха ca недържавни горски територии – общински, собственост на физически и юридически лица, собственост на религиозни организации, гори на ССФ и МОСВ.
Административните граници на стопанството, съвпадат с териториите на общините Харманли и Симеоновград.
ТП”ДГС Харманли” е разположено в долната част на Горнотракийската низина – източното поречие на река Марица, която на юг преминава в ридовете на Източни Родопи, а на североизток в склоновете на Сакар планина.
Релефът е разнообразен, което определя и различни климатични условия. На север от река Марица релефа е слабо хълмист, а на североизток - на неголеми възвишения от Сакар планина. Южната част на стопанството попада изцяло в Източни Родопи, където релефа е нископланински.
Растителност - преобладават чистите и смесени издънкови дъбови гори – предимно от благун, цер, зимен дъб, космат дъб. Иглолистните насаждения са представени от черборови и бялборови култури, смесени с издънков дъб. Широколистните високостъблени насаждения са представени предимно от тополови и други култури.
Годишното ползване по ЛУП възлиза на 3000 куб.м. стояща маса.
Предимно се добиват дърва за огрев от твърди широколистни, което е определено от преобладаващия вид гори.
Предвидените годишни залесявания са в размер на 200 дка.