slide

Гoрска сертификация

Доклад за изпълнението на изискванията за безопасност и здраве при работа през 2022
Файл
Добавен
31.03.2023 / ДГС Карнобат
Доклад за резултати от мониторинг на серт.горски терит. и горите с високи консервационни стойности на терит. на ТП ДГС Айтос,извършен през 2022г
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Резюме на мониторинг за резултатите по принцип 8 през 2022 г
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Планирани горскостопански дейности през 2023г на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Доклад за мониторинг на ГВКС през 2022 г.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Предварителен анализ на външните ефекти от изпълнението на горскотопанските дейности
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Годишен план на планираните горскостопански дейности през 2023 г.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Карнобат
Декларация ангажимент
Файл
Добавен
24.03.2023 / ДГС Мъглиж
Планирани горскостопански дейности през 2023 г. в ТП ДГС Карнобат
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
Информация за предвидените насаждения за сеч през 2023 г.
Файл
Добавен
14.03.2023 / ДГС Карнобат
уведомление на планираните горскостопански дейности
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
анализ на положителните и отрицателните външни ефекти
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
До всички заинтересовани страни
Файл
Добавен
28.02.2023 / ДГС Мъглиж
Анализ от извършения мониторинг в периода януари-декември 2022 г.
Файл
Добавен
24.02.2023 / ДЛС Несебър
Доклад мониторинг
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Доклад 8.2.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Резюме 8.5.1
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Списък НДГП
Файл
Добавен
23.02.2023 / ДГС Мъглиж
Предвидени мероприятия през 2023 г.
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково
Доклад за ЗБУТ
Файл
Добавен
22.02.2023 / ДЛС Граматиково